Hoge struiken / Hohe Sträucher / High bushes

Schaal 1:160 = N
Schaal 1:87 = H0
Schaal 1:43,5 = 0

Grösse 1:160 = N
Grösse 1:87 = H0
Grösse 1:43,5 = 0

Scale 1:160 = N
Scale 1:87 = H0
Scale 1:43,5 = 0

Middelhoge Struiken / Mittel Hoch Sträucher / Medium High Bushes

Schaal 1:160 = N
Schaal 1:87 = H0
Schaal 1:43,5 = 0

Grösse 1:160 = N
Grösse 1:87 = H0
Grösse 1:43,5 = 0

Scale 1:160 = N
Scale 1:87 = H0
Scale 1:43,5 = 0

Lage Struiken / Niedrige Büsche / Low Bushes

Schaal 1:160 = N
Schaal 1:87 = H0
Schaal 1:43,5 = 0

Grösse 1:160 = N
Grösse 1:87 = H0
Grösse 1:43,5 = 0

Scale 1:160 = N
Scale 1:87 = H0
Scale 1:43,5 = 0